Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2008

Poslovia nádeje (3. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Apoštol Pavol – pre dobu, ako je táto otázky lekcia
2. Pavol káže svetu – „pre všetkých všetkým“ otázky lekcia
3. Ján Krstiteľ – príprava cesty Ježišovi otázky lekcia
4. Boží Syn medzi nami otázky lekcia
5. Ježiš a jeho učeníci otázky lekcia
6. Súcitný Spasiteľ otázky lekcia
7. Apoštol Ján otázky lekcia
8. Apoštol Peter – od nerozumnosti k viere otázky lekcia
9. Apoštol Peter – stĺp misie otázky lekcia
10. Ženy a misia otázky lekcia
11. Daniel a jeho priatelia – misia v pohanskej krajine otázky lekcia
12. Filip – dar služby otázky lekcia
13. Prorok Izaiáš – „tu som, pošli mňa“ otázky lekcia

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2008

Okúzlení Ježišom (2. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Kto bol Ježiš? osnova lekcia
2. Tajomstvo jeho božskej podstaty osnova lekcia
3. Ježišova ľudská prirodzenosť osnova lekcia
4. Múdrosť jeho učenia osnova lekcia
5. Ježišovo úžasné dielo osnova lekcia
6. Moc Ježišových slov osnova lekcia
7. Ježišovo zvláštne správanie osnova lekcia
8. Intenzita chodenia s Bohom osnova lekcia
9. Nežnosť jeho lásky osnova lekcia
10. Prečo Ježiš zomrel osnova lekcia
11. Moc jeho vzkriesenia osnova lekcia
12. Význam Ježišovej veľkňazskej služby osnova lekcia
13. Vráti sa ako Kráľ a Priateľ osnova lekcia

Archív materiálov pre učiteľov

Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.

Ďalšie pomocné materiály (formát DOC)

Ako používať učiteľské lekcie

Veríme, že s pomocou týchto učiteľských materiálov sa vám bude dariť motivovať účastníkov sobotnej školy nielen k lepšiemu skúmaniu Biblie, ale aj k aplikovaniu jej posolstva do života a k praktickým rozhodnutiam, ktoré budú odpoveďou na Boží hlas. Každá učiteľská lekcia nás vždy prevedie procesom, ktorý je založený na tzv. „prirodzenom učebnom cykle“:

  1. Prečo by som mal túto lekciu vôbec študovať? (Motivácia)
  2. Čo by som sa mal naučiť z Božieho slova? (Štúdium)
  3. Ako mám to, čo som sa dozvedel, aplikovať do svojho života? (Aplikácia)
  4. Čo konkrétne s Božou pomocou urobím v ďalších dňoch ako odpoveď na preštudovanú tému (Rozhodnutie)

Pozrime sa bližšie na štyri kroky „prirodzeného učebného cyklu“ na návrhy, ako ich ako učitelia môžeme využiť:

1. KROK – MOTIVÁCIA: Zmyslom tohto kroku je nájsť spojenie medzi každodenným životom a skúsenosťou študenta na strane jednej a kľúčovou myšlienkou lekcie na strane druhej, ktoré ukáže, prečo je táto téma pre jeho život relevantná a prečo by sa ňou vôbec mal zaoberať: Snažte sa pomôcť nájsť študentom odpoveď na základnú prirodzenú otázku: „Prečo by som mal túto lekciu vôbec študovať?“

2. KROK – ŠTÚDIUM: Tento krok oboznamuje študentov s biblickými informáciami, ktoré potrebuje poznať, aby pochopil ústredné myšlienky lekcie. (Tieto informácie zahŕňajú fakty ohľadom osôb, prostredia, kultúry, histórie, zápletiek, konfliktov, napätia v študovaných biblických textoch.) Pomôžte študentom nájsť odpoveď na otázku: „Čo by sme sa mali naučiť z Božieho slova?“

3. KROK – APLIKÁCIA: Ukazuje študentom, v čom môžu informácie získané v druhom kroku obohatiť a ovplyvniť ich život. Tento krok je kľúčový, samotná informácia totiž nikomu nepomôže v duchovnom raste. Hľadajte spoločne odpoveď na otázku: „Ako mám to, čo som sa dozvedel, aplikovať do svojho života?“

4. KROK – ROZHODNUTIE: Povzbuďte nakoniec študentov, aby Božie slovo len pasívne nepočúvali, ale aby podľa neho aj konali (Jk 1,22). Pozvite ich, aby vo svojom živote konkrétne reagovali na to, čo študovali. Tento krok ponúka jednotlivcom i skupinám príležitosť na kreatívne vyjadrenie seba samého a hľadanie nových možností. Všetky takéto aktivity by mali študentom pomôcť odpovedať na otázku: „Čo konkrétne s Božou pomocou urobím v ďalších dňoch ako odpoveď na preštudovanú tému?“

Keď učiteľ využije materiály zo všetkých štyroch častí, osloví a zapojí pravdepodobne všetkých členov svojej triedy: tých, ktorí by radi hovorili o živote a skúsenostiach, tých, ktorí chcú mať informácie o študovanom biblickom texte, aj tých, ktorí chcú vedieť ako to všetko zaradiť do reálneho každodenného života; praktických ľudí, aj tých ktorí chcú vedieť, že „ sa niečo deje“.