Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2024

Veľký spor
(2. štvrťrok 2024, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Najstarší boj otázky
2. Hlavná otázka: Láska alebo sebectvo? otázky
3. Svetlo svieti v tme otázky
4. Stáť na strane pravdy otázky
5. Vierou proti všetkým protivenstvám otázky
6. Dvaja svedkovia otázky
7. Motivovaní nádejou otázky
8. Svetlo zo svätyne otázky
9. Základ Božej vlády otázky
10. Nebezpečenstvo špiritizmu otázky
11. Nastávajúci konflikt otázky
12. Záverečné udalosti Zeme otázky
13. Víťazstvo Božej lásky otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2024

Žalmy
(1. štvrťrok 2024, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ako čítať biblické žalmy otázky
2. Nauč nás modliť sa otázky
3. „Hospodin kraľuje“ otázky
4. Hospodin počuje a vyslobodzuje otázky
5. Spievanie piesne Hospodina v cudzej krajine otázky
6. Hospodin povstane otázky
7. „Veľké je Tvoje milosrdenstvo“ otázky
8. Múdrosť pre spravodlivý život otázky
9. „Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina!“ otázky
10. Lekcie z minulosti otázky
11. Túžba po Bohu na Sione otázky
12. „Vzdávajte Hospodinovi slávu a moc!“ otázky
13. „Očakávaj Hospodina!“ otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2023

Božie poslanie – moje poslanie
(4. štvrťrok 2023, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Boh a Jeho túžba zachrániť človeka (1) otázky
2. Boh a Jeho túžba zachrániť človeka (2) otázky
3. Božie povolanie konať misiu otázky
4. Abrahám – účasť na Božej misii otázky
5. Jonáš – misia, výhovorky a odmietanie otázky
6. Misia – motivácia a príprava otázky
7. Misia v najbližšom okolí otázky
8. Služba núdznym otázky
9. Záchrana bohatých a vplyvných otázky
10. Služba pre „neosloviteľných“ (1) otázky
11. Služba pre „neosloviteľných“ (2) otázky
12. Ester a Mordochaj otázky
13. Zavŕšenie Božieho plánu záchrany otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2023

List Efezanom
(3. štvrťrok 2023, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Apoštol Pavol a Efezania otázky
2. Veľký Boží plán záchrany otázky
3. Moc vyvýšeného Ježiša otázky
4. Ako Boh zachraňuje otázky
5. Horizontálne zmierenie: Kríž a cirkev otázky
6. Tajomstvo evanjelia otázky
7. Jednota Kristovho tela otázky
8. Život premenený Kristom otázky
9. Žiť múdro otázky
10. Spoločne pod krížom otázky
11. Život oddanosti Kristovi otázky
12. Výzva na boj otázky
13. „Boj za pokoj“ otázky
14. Zhrnutie posolstva Listu Efezanom otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2023

Tri kozmické posolstvá
(2. štvrťrok 2023, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ježiš víťazí – satan prehráva otázky
2. Rozhodujúca chvíľa otázky
3. Večné evanjelium otázky
4. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu otázky
5. Dobrá správa o súde otázky
6. Hodina Jeho súdu otázky
7. Uctievanie Stvoriteľa otázky
8. Sobota a čas konca otázky
9. Mesto zvané Zmätok otázky
10. Satanove záverečné podvody otázky
11. Božia pečať a znamenie šelmy (I.) otázky
12. Božia pečať a znamenie šelmy (II.) otázky
13. Ožiarení Božou slávou otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2023

V službe Majstra – až do jeho príchodu
(1. štvrťrok 2023, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Súčasť Božej rodiny otázky
2. Božie zmluvy s nami otázky
3. Desiatky otázky
4. Dary a dávanie otázky
5. Ako zaobchádzať s dlhom otázky
6. „Zhromažďujte si poklady v nebi“ otázky
7. Jednému z týchto mojich najmenších. otázky
8. Plánovanie úspechu otázky
9. Nebezpečenstvo chamtivosti a žiadostivosti otázky
10. Dávať späť otázky
11. Správcovstvo v ťažkých časoch otázky
12. Odmena za vernosť otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Vzbura v dokonalom vesmíre otázky
2. Smrť v hriešnom svete otázky
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve otázky
4. Starozmluvná nádej otázky
5. Vzkriesenie pred krížom otázky
6. Zomrel za nás otázky
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou otázky
8. Novozmluvná nádej otázky
9. Zdanlivo protirečivé texty otázky
10. Pekelný oheň otázky
11. Zvody na konci časov otázky
12. Na pevnom biblickom základe otázky
13. Priebeh súdu otázky
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“ otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier otázky
2. Prichádzajúce utrpenia otázky
3. Vtáčia klietka otázky
4. Tvár Zlatníka otázky
5. V ohni skúšky otázky
6. Zápasiť z celej sily otázky
7. Nezničiteľná nádej otázky
8. Vidieť Neviditeľného otázky
9. Život naplnený chválou otázky
10. Pokora a tichosť v skúškach otázky
11. Trpezlivosť v skúškach otázky
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko otázky
13. Kristova skúška ohňom otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Stvorenie otázky
2. Pád do hriechu otázky
3. Kain a jeho odkaz otázky
4. Potopa otázky
5. Národy a Bábel otázky
6. Abrahámove korene otázky
7. Zmluva s Abrahámom otázky
8. Zasľúbenie otázky
9. Uchvatiteľ Jákob otázky
10. Jákob – Izrael otázky
11. Jozef – majster snov otázky
12. Jozef, princ egyptský otázky
13. Izrael v Egypte otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2022

So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. List Hebrejom a nám otázky
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom otázky
3. Zasľúbený Syn otázky
4. Ježiš, náš verný brat otázky
5. Ježiš, Darca odpočinku otázky
6. Ježiš, verný kňaz otázky
7. Nádej ako „kotva duše“ otázky
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy otázky
9. Ježiš – dokonalá obeť otázky
10. Ježiš a cesta za oponu otázky
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery otázky
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva otázky
13. Bratská láska nech trvá otázky