Štúdium

Jedným zo základných cieľov sobotnej školy je pomáhať „študentom” lepšie porozumieť posolstvu Biblie a viesť ich k duchovnému rastu skrze modlitbu a štúdium Božieho slova. Cieľom spoločného štúdia Biblie je naučiť sa, ako správne interpretovať a praktizovať v každodennom živote zvesť evanjelia.

Kľúčová úloha biblického posolstva v živote kresťana je dobre vystihnutá v jednom z vieroučných výrokov spoločenstva adventistov siedmeho dňa: „Písmo Sväté, Starý i Nový zákon, je písané Božie slovo. Je dané Božou inšpiráciou prostredníctvom svätých Božích ľudí, ktorí hovorili a písali pod vplyvom Ducha Svätého. V tomto slove Boh zveril človeku poznanie potrebné pre spasenie. Písmo je neomylné zjavenie Božej vôle. Je meradlom charakteru, skúšobným kameňom skúsenosti, autoritatívnym základom učenia a spoľahlivým záznamom Božích činov v dejinách.“ (2Pt 1,20.21; 2Tm 3,16.17; Ž 119,105; Pr 30,5.3; Iz 8,20; J 17,17; 1Te 2,13; Žid 4,12)

Z tohto pohľadu teda nie je Sobotná škola iba „diskusiou“ a „výmenou názorov“, ale hľadaním Božieho stanoviska a postoja k mnohým životným situáciám, ktorému sa majú naše názory podriadiť, no stále tu ostáva široký priestor pre diskusiu – predovšetkým o tom, ako biblické princípy konkrétne aplikovať do nášho dnešného života v 21. storočí.