Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2024

Veľký spor
(2. štvrťrok 2024, formát DOC)

    príbeh
1. Najstarší boj Sopka, požiare a COVID-19
2. Hlavná otázka: Láska alebo sebectvo? Gymnastka
3. Svetlo svieti v tme Študentka
4. Stáť na strane pravdy Príbeh dvoch susedov
5. Vierou proti všetkým protivenstvám Listy bohatým a slávnym
6. Dvaja svedkovia Jeden anjel, štyri stretnutia
7. Motivovaní nádejou Odomykanie sŕdc
8. Svetlo zo svätyne Útek z modlitebne (1)
9. Základ Božej vlády Útek z modlitebne (2)
10. Nebezpečenstvo špiritizmu Nedostupné mesto v Nigérii
11. Nastávajúci konflikt Nie bravčovému mäsu, áno sobote
12. Záverečné udalosti Zeme Oslovenie rusky hovoriacich ľudí
13. Víťazstvo Božej lásky Útočisko pre rusky hovoriacich odídencov

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2024

Žalmy
(1. štvrťrok 2024, formát DOC)

    príbeh
1. Ako čítať biblické žalmy Hľadanie Ježiša vo svätej knihe
2. Nauč nás modliť sa Výkrik Radostinovho srdca
3. „Hospodin kraľuje“ „Bojoval som a zvíťazil“
4. Hospodin počuje a vyslobodzuje Odpoveď na modlitbu v meste Perth
5. Spievanie piesne Hospodina v cudzej krajine Vzdal sa Boha (1)
6. Hospodin povstane Pozvanie do zboru (2)
7. „Veľké je Tvoje milosrdenstvo“ Bremeno je sňaté (3)
8. Múdrosť pre spravodlivý život Sobotná rozlúčková párty (4)
9. „Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina!“ Sekule zostal verný (5)
10. Lekcie z minulosti Kto nepracuje, nech ani neje (6)
11. Túžba po Bohu na Sione Kosť a koža (7)
12. „Vzdávajte Hospodinovi slávu a moc!“ Bez vlasov, ale s klobúkom (8)
13. „Očakávaj Hospodina!“ Valdenskí v Poľsku

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2023

Božie poslanie – moje poslanie
(4. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Boh a Jeho túžba zachrániť človeka (1) Dvaja chlapci a dve modlitby (1)
2. Boh a Jeho túžba zachrániť človeka (2) Dvaja chlapci a dve modlitby (2)
3. Božie povolanie konať misiu Zúfalá kvôli misijnému príbehu
4. Abrahám – účasť na Božej misii Malý zbor
5. Jonáš – misia, výhovorky a odmietanie Nádej uprostred záchvatov paniky
6. Misia – motivácia a príprava „Väčšie požehnanie“
7. Misia v najbližšom okolí Misijná cesta do Španielska (1)
8. Služba núdznym Misijná cesta do Španielska (2)
9. Záchrana bohatých a vplyvných Misijná cesta do Španielska (3)
10. Služba pre „neosloviteľných“ (1) Misijná cesta do Španielska (4)
11. Služba pre „neosloviteľných“ (2) Sny (1)
12. Ester a Mordochaj Sny (2)
13. Zavŕšenie Božieho plánu záchrany Dny (3)

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2023

List Efezanom
(3. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Apoštol Pavol a Efezania Požiar
2. Veľký Boží plán záchrany Cesta do Libanonu
3. Moc vyvýšeného Ježiša Tri knihy – jedna odpoveď
4. Ako Boh zachraňuje Vystrašená žena (1)
5. Horizontálne zmierenie: Kríž a cirkev Bezpečná pri Ježišovi (2)
6. Tajomstvo evanjelia Písmo ako zbraň (3)
7. Jednota Kristovho tela Obeť (4)
8. Život premenený Kristom Božie uzdravenie (5)
9. Žiť múdro Plienky na zozname potravín
10. Spoločne pod krížom Navštevovanie väzňov v Španielsku
11. Život oddanosti Kristovi Kniha a odvoz
12. Výzva na boj Hľadanie správnych slov
13. „Boj za pokoj“ Sila niekoľkých slov
14. Zhrnutie posolstva Listu Efezanom Chvála Bohu za epilepsiu

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2023

Tri kozmické posolstvá
(2. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Ježiš víťazí – satan prehráva Bežte k Ježišovi
2. Rozhodujúca chvíľa 700 rebelov
3. Večné evanjelium Ružové vlasy a Boh
4. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu Modlitba za nových priateľov
5. Dobrá správa o súde Chlap na bicykli
6. Hodina Jeho súdu Ukrajinský zázrak
7. Uctievanie Stvoriteľa Čistý vďaka Božej milosti
8. Sobota a čas konca Dve knihy
9. Mesto zvané Zmätok Bicykel a Biblia (1.)
10. Satanove záverečné podvody Bicykel a Biblia (2.)
11. Božia pečať a znamenie šelmy (I.) „Ja to nerobím“
12. Božia pečať a znamenie šelmy (II.) Noví žiaci
13. Ožiarení Božou slávou Ako viesť deti k čítaniu Biblie

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2023

V službe Majstra – až do jeho príchodu
(1. štvrťrok 2023, formát DOC)

    príbeh
1. Súčasť Božej rodiny Misija na jazere Malawi
2. Božie zmluvy s nami Dohoda s Bohom
3. Desiatky Skúška v sobotu
4. Dary a dávanie Dar pre začínajúceho umelca
5. Ako zaobchádzať s dlhom Chlapec s problémovým správaním sa stane starším zboru
6. „Zhromažďujte si poklady v nebi“ Zázrak misijnej školy
7. Jednému z týchto mojich najmenších. Prekvapenia vo Fínsku
8. Plánovanie úspechu Mačka a knižný evanjelista
9. Nebezpečenstvo chamtivosti a žiadostivosti Odvážne svedčiť o Ježišovi
10. Dávať späť Stretnime sa s ľuďmi tam, kde sú
11. Správcovstvo v ťažkých časoch Dvaja najlepší priatelia
12. Odmena za vernosť Poklad v starých nádobách

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2022

Večný život
(4. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Vzbura v dokonalom vesmíre Oslobodený z pút
2. Smrť v hriešnom svete Znaky a znamenia
3. Ľudská prirodzenosť v Starej zmluve Každý cent je posvätný
4. Starozmluvná nádej Živá voda
5. Vzkriesenie pred krížom Kristov veľvyslanec
6. Zomrel za nás Nastaviť druhé líce
7. Kristovo víťazstvo nad smrťou Prijať slovo (1)
8. Novozmluvná nádej Prijať slovo (2)
9. Zdanlivo protirečivé texty Boh na prvom mieste
10. Pekelný oheň „Modesty! Modesty! Modesty!“
11. Zvody na konci časov Odvážne svedectvo
12. Na pevnom biblickom základe Ježiš a drak
13. Priebeh súdu Dva sny v Angole
14. „Hľa, všetko tvorím nové.“ Bar na Fidži

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2022

Trpieť s Kristom
(3. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Ľudské trápenie a Dobrý Pastier 1. Posadnutý chlapec
2. Prichádzajúce utrpenia 2. Šikanovaný chlapec
3. Vtáčia klietka 3. Bez otca
4. Tvár Zlatníka 4. Zahrávanie sa s diablom
5. V ohni skúšky 5. Úžasný krst
6. Zápasiť z celej sily 6. Zmarený plán
7. Nezničiteľná nádej 7. Otcovo rozhodnutie
8. Vidieť Neviditeľného 8. Krst
9. Život naplnený chválou
10. Pokora a tichosť v skúškach
11. Trpezlivosť v skúškach
12. Zomrieť ako pšeničné zrnko
13. Kristova skúška ohňom

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2022

Genezis
(2. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. Stvorenie Vysmievali sa mi kvôli sobote
2. Pád do hriechu Odpustenie som získal vo väzení (1)
3. Kain a jeho odkaz Odpustenie som získal vo väzení (2)
4. Potopa Verní starí rodičia
5. Národy a Bábel Zázrak v Spojených arabských emirátoch
6. Abrahámove korene Vysnívané manželstvo
7. Zmluva s Abrahámom Modlitba učiteľky
8. Zasľúbenie Dve stretnutia pripravené Bohom
9. Uchvatiteľ Jákob Moje najcennejšie bohatstvo
10. Jákob – Izrael Boh odpovedá na modlitby
11. Jozef – majster snov Dar pre večnosť
12. Jozef, princ egyptský
13. Izrael v Egypte

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2022

So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát DOC)

    príbeh
1. List Hebrejom a nám Dvaja strážcovia
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom Zázračný kameň
3. Zasľúbený Syn Alkoholici
4. Ježiš, náš verný brat Ježiš, zázračný lekár
5. Ježiš, Darca odpočinku Našiel som pokoj
6. Ježiš, verný kňaz Statočná misionárka
7. Nádej ako „kotva duše“ Sladký elektrický šok
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy Sobota alebo škola?
9. Ježiš – dokonalá obeť Telefonát
10. Ježiš a cesta za oponu Boh je najlepší svedok
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery Byť ako Ježiš
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva Úplne zdravá
13. Bratská láska nech trvá Návšteva