Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2018

Príprava na koniec
(2. štvrťrok 2018, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Vesmírny konflikt otázky
2. Daniel a čas konca otázky
3. Ježiš a kniha Zjavenie otázky
4. „Večné evanjelium“ na čas konca otázky
5. Kristus v nebeskej svätyni otázky
6. „Zmena“ zákona otázky
7. Očakávanie Kristovho návratu (Mat 24 a 25) otázky
8. Záverečná výzva na pokánie otázky
9. Podvod na konci času otázky
10. Novodobý Babylon otázky
11. Božia pečať, alebo znamenie šelmy? otázky
12. Babylon a Harmagedón otázky
13. Príchod nášho Pána Ježiša Krista otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2018

Správcovstvo: Motívy srdca
(1. štvrťrok 2018, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
Úvod do studia Úvod do studia
1. Nebezpečenstvo materializmu otázky
2. Vidím, chcem, vezmem si otázky
3. Boh alebo mamon? otázky
4. Ochrana pred satanovými nástrahami otázky
5. Zodpovednosť dobrých správcov otázky
6. Vlastnosti správcu otázky
7. Desiatky a naša čestnosť voči Bohu otázky
8. Desiatky a ich dosah otázky
9. Obete vďačnosti otázky
10. Úloha správcovstva otázky
11. Dlhy: každodenné rozhodnutie otázky
12. Návyky správcu otázky
13. Výsledky správcovstva otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2017

Spasenie jedine z viery – List Rimanom
(4. štvrťrok 2017, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
1. Apoštol Pavol v Ríme otázky
2. Spor (Teologické pozadie Listu Rimanom) otázky
3. Stav človeka (Rim 1–3) otázky
4. Ospravedlnenie z viery otázky
5. Abrahámova viera (Rim 4) otázky
6. Adam a Ježiš otázky
7. Premáhanie hriechu otázky
8. Zákon a život kresťana otázky
9. Sloboda v Kristovi otázky
10. Deti zasľúbenia otázky
11. Vyvolení z milosti otázky
12. Premáhanie zla dobrom otázky
13. Kresťanský život otázky

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2017

Evanjelium v Liste Galaťanom
(3. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Pavol – apoštol pohanov otázky
2. Pavol – Kristov apoštol (Gal 1,1–24) otázky
3. Jednota evanjelia (Gal 2,1–14) otázky
4. Ospravedlnenie jedine z viery (Gal 2,15–21) otázky
5. Viera v Starej zmluve (Gal 3,1–14) otázky
6. Platnosť Božích zasľúbení (Gal 3,15–20) otázky
7. Cesta k viere (Gal 3,21–25) otázky
8. Od otrokov k dedičom (Gal 3,26–4,20) otázky
9. Pavlova pastorálna výzva (Gal 4,12–20) otázky
10. Dve zmluvy (Gal 4,21–31) otázky
11. Sloboda v Kristovi (Gal 5,1–15) otázky
12. Žiť podľa Ducha (Gal 5,16–26) otázky
13. Evanjelium a cirkev (Gal 6,1–10) otázky
14. Chváliť sa krížom (Gal 6,11–18) otázky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Osoba apoštola Petra otázky
2. Nehynúce dedičstvo (1Pet 1) otázky
3. Kráľovské kňazstvo (1Pet 2,1–10) otázky
4. Spoločenská zodpovednosť (1Pet 2,11–3,7) otázky
5. Život pre Boha (1Pet 3,8–4,11) otázky
6. Utrpenie pre Krista (1Pet 4,12–19) otázky
7. Slúžiaci vodcovia (1Pet 5,1–10) otázky
8. Ježiš v Petrových listoch otázky
9. Buďte, kým ste (2Pet 1,1–15) otázky
10. Proroctvo a Písmo (2Pet 1,16–20) otázky
11. Falošní učitelia (2Pet 2,1–22) otázky
12. Deň Pánov (2Pet 3,1–18) otázky
13. Hlavné témy v Petrových listoch otázky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Duch a Slovo otázky
2. Svätý Duch: dielo v pozadí otázky
3. Božstvo Svätého Ducha otázky
4. Osoba Svätého Ducha otázky
5. Krst a naplnenie Svätým Duchom otázky
6. Svätý Duch a svätý život otázky
7. Svätý Duch a ovocie Ducha otázky
8. Svätý Duch a duchovné dary otázky
9. Svätý Duch a cirkev otázky
10. Svätý Duch, slovo a modlitba otázky
11. Zarmucovanie a odmietanie Svätého Ducha otázky
12. Dielo Svätého Ducha otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2016

Kniha Jób
(4. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Koniec doplnky
2. Veľký spor doplnky
3. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? doplnky
4. Boh a ľudské utrpenie doplnky
5. Zlorečiť dňu doplnky
6. Bezdôvodná kliatba? doplnky
7. Trest ako odplata doplnky
8. Nevinná krv doplnky
9. Vyjadrenie nádeje doplnky
10. Rozhorčený Elíhu doplnky
11. Odpoveď z víchrice doplnky
12. Jóbov Vykupiteľ doplnky
13. Jóbov charakter doplnky
14. Niektoré naučenia z knihy Jób doplnky

»Síla přátelství – příloha lekcí pro sobotní školu 4 Q 2016« (140kB)

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2016


Úloha cirkvi v spoločnosti
(3. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Obnova všetkých vecí otázky doplnky
2. Obnova múdrej vlády doplnky
3. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (1) doplnky
4. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (2) doplnky
5. Ježišov vplyv na spoločnosť doplnky
6. Ježiš sa stretáva s ľuďmi doplnky
7. Ježiš a dobro ľudí doplnky
8. Ježiš prejavoval súcit doplnky
9. Ježiš napĺňal potreby ľudí doplnky
10. Ježiš si získal dôveru ľudí doplnky
11. Ježiš vyzýva: Nasledujte ma doplnky
12. Služba v mestách na konci časov doplnky
13. Ako máme čakať? doplnky

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2016


Evanjelium podľa Matúša
(2. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Syn Dávidov otázky doplnky
2. Začiatok služby otázky doplnky
3. Kázanie na vrchu otázky doplnky
4. „Vstaň a choď“ – uzdravenie tela aj ducha otázky doplnky
5. Viditeľná a neviditeľná vojna otázky doplnky
6. Odpočinok v Kristovi otázky doplnky
7. Pán Židov a pohanov otázky doplnky
8. Peter a Skala otázky doplnky
9. Modly nášho uvažovania otázky doplnky
10. Ježiš v Jeruzaleme otázky doplnky
11. Udalosti posledných dní otázky doplnky
12. Ježišove posledné dni otázky doplnky
13. Ukrižovanie a vzkriesenie otázky doplnky

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2016


Vzbura a vykúpenie
(1. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Kríza v nebesiach otázky doplnky
2. Kríza v záhrade Eden otázky doplnky
3. Vzbura a patriarchovia otázky doplnky
4. Sudcovia: konflikt a kríza otázky doplnky
5. Pokračovanie sporu otázky doplnky
6. Víťazstvo na púšti otázky doplnky
7. Ježišovo učenie a veľký spor otázky doplnky
8. Priatelia v boji otázky doplnky
9. Veľký spor a prvotná cirkev otázky doplnky
10. Apoštol Pavol a veľký spor otázky doplnky
11. Apoštol Peter a veľký spor otázky doplnky
12. Zápasiaca cirkev otázky doplnky
13. Vykúpenie otázky doplnky
Stránka 2 z 612345...Posledná »