Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2018

Príprava na koniec
(2. štvrťrok 2018, formát DOC)

    príbeh
1. Vesmírny konflikt Havajská svadba (1)
2. Daniel a čas konca Havajská svadba (2)
3. Ježiš a kniha Zjavenie „Malá žena“
4. „Večné evanjelium“ na čas konca Ako hovoriť ľuďom o Pánu Bohu?
5. Kristus v nebeskej svätyni O sobote v Českej televízii
6. „Zmena“ zákona Dotazník
7. Očakávanie Kristovho návratu (Mat 24 a 25) Keď pôsobí Duch Svätý
8. Záverečná výzva na pokánie Zapálení pre pravdu
9. Podvod na konci času Vo väzení
10. Novodobý Babylon Šiltovky s nápisom „Dôveruj Ježišovi“
11. Božia pečať, alebo znamenie šelmy? Môj manžel = moje misijné pole
12. Babylon a Harmagedón Zázračný deň pre kolportérku
13. Príchod nášho Pána Ježiša Krista „Lovec duší“

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2018

Správcovstvo: Motívy srdca
(1. štvrťrok 2018, formát DOC)

    príbeh
1. Nebezpečenstvo materializmu Zimomriavky z Boha
2. Vidím, chcem, vezmem si Modlitby za hinduistickú rodinu
3. Boh alebo mamon? Koniec sobotným rozprávkam
4. Ochrana pred satanovými nástrahami Anjel dvíha betónové panely
5. Zodpovednosť dobrých správcov Stretnutie s Ellen Whiteovou na Strednom východe
6. Vlastnosti správcu Tvrdohlavá nevesta
7. Desiatky a naša čestnosť voči Bohu Jedna návšteva, deväť krstov
8. Desiatky a ich dosah Prečo žijem pre utečencov
9. Obete vďačnosti Tragédia, kokaín a Ježiš
10. Úloha správcovstva Pes kolportér
11. Dlhy: každodenné rozhodnutie Problémy kvôli sobote
12. Návyky správcu Márnotratná dcéra
13. Výsledky správcovstva Tri znamenia

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2017

Spasenie jedine z viery – List Rimanom
(4. štvrťrok 2017, formát DOC)

    príbeh
1. Apoštol Pavol v Ríme Zachránení vďaka sobote
2. Spor (Teologické pozadie Listu Rimanom) Rok na misii (1)
3. Stav človeka (Rim 1–3) Rok na misii (2)
4. Ospravedlnenie z viery Rok na misii (3)
5. Abrahámova viera (Rim 4) Ako sa stal mafián Božím poslom (1)
6. Adam a Ježiš Ako sa stal mafián Božím poslom (2)
7. Premáhanie hriechu Ako sa stal mafián Božím poslom (3)
8. Zákon a život kresťana „Nájdi knihu“
9. Sloboda v Kristovi Od cigariet k detským hračkám (1)
10. Deti zasľúbenia Od cigariet k detským hračkám (2)
11. Vyvolení z milosti Od cigariet k detským hračkám (3)
12. Premáhanie zla dobrom Zachránený vetrom (1)
13. Kresťanský život Zachránený vetrom (2)

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2017

Evanjelium v Liste Galaťanom
(3. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Pavol – apoštol pohanov Samaritán na mori
2. Pavol – Kristov apoštol (Gal 1,1–24) Záchrana v rieke (1)
3. Jednota evanjelia (Gal 2,1–14) Záchrana v rieke (2)
4. Ospravedlnenie jedine z viery (Gal 2,15–21) Dávidov úžasný objav (1)
5. Viera v Starej zmluve (Gal 3,1–14) Dávidov úžasný objav (2)
6. Platnosť Božích zasľúbení (Gal 3,15–20) Démoni dostali zákaz hádzať kamene (1)
7. Cesta k viere (Gal 3,21–25) Démoni dostali zákaz hádzať kamene (2)
8. Od otrokov k dedičom (Gal 3,26–4,20) Nevinná a predsa uväznená (1)
9. Pavlova pastorálna výzva (Gal 4,12–20) Nevinná a predsa uväznená (2)
10. Dve zmluvy (Gal 4,21–31) Radosť príde s ránom (1)
11. Sloboda v Kristovi (Gal 5,1–15) Radosť príde s ránom (2)
12. Žiť podľa Ducha (Gal 5,16–26) Vybralo mi ho nebo (1)
13. Evanjelium a cirkev (Gal 6,1–10) Vybralo mi ho nebo (2)
14. Chváliť sa krížom (Gal 6,11–18) Vybralo mi ho nebo (3)

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Osoba apoštola Petra Zrušený pohreb (1)
2. Nehynúce dedičstvo (1Pet 1) Zrušený pohreb (2)
3. Kráľovské kňazstvo (1Pet 2,1–10) Zrušený pohreb (3)
4. Spoločenská zodpovednosť (1Pet 2,11–3,7) Zmenený život (1)
5. Život pre Boha (1Pet 3,8–4,11) Zmenený život (2)
6. Utrpenie pre Krista (1Pet 4,12–19) Boh ako verný manžel (1)
7. Slúžiaci vodcovia (1Pet 5,1–10) Boh ako verný manžel (2)
8. Ježiš v Petrových listoch Boh ako verný manžel (3)
9. Buďte, kým ste (2Pet 1,1–15) Zázračná Biblia
10. Proroctvo a Písmo (2Pet 1,16–20) Vložiť Boha do obrazu
11. Falošní učitelia (2Pet 2,1–22) Matka mnohých (1)
12. Deň Pánov (2Pet 3,1–18) Matka mnohých (2)
13. Hlavné témy v Petrových listoch Matka mnohých (3)

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Duch a Slovo Dar z lesa (1)
2. Svätý Duch: dielo v pozadí Dar z lesa (2)
3. Božstvo Svätého Ducha Boží plán (1)
4. Osoba Svätého Ducha Boží plán (2)
5. Krst a naplnenie Svätým Duchom „Pane, neviem ťa nájsť. Prosím, nájdi ma.“ (1)
6. Svätý Duch a svätý život „Pane, neviem ťa nájsť. Prosím, nájdi ma.“ (2)
7. Svätý Duch a ovocie Ducha Miesto, kde by som mohla patriť
8. Svätý Duch a duchovné dary Inzerát v novinách (1)
9. Svätý Duch a cirkev Inzerát v novinách (2)
10. Svätý Duch, slovo a modlitba Niečo veľmi krásne (1)
11. Zarmucovanie a odmietanie Svätého Ducha Niečo veľmi krásne (2)
12. Dielo Svätého Ducha Niečo veľmi krásne (3)

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2016

Kniha Jób
(4. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Koniec Namiesto odsúdenia obrátenie (1)
2. Veľký spor Namiesto odsúdenia obrátenie (2)
3. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Ako vyplniť prázdnotu? (1)
4. Boh a ľudské utrpenie Ako vyplniť prázdnotu? (2)
5. Zlorečiť dňu Ako vyplniť prázdnotu? (3)
6. Bezdôvodná kliatba? Nádhera Božieho načasovania (1)
7. Trest ako odplata Nádhera Božieho načasovania (2)
8. Nevinná krv Diablove klamstvá (1)
9. Vyjadrenie nádeje Diablove klamstvá (2)
10. Rozhorčený Elíhu Boží podnikateľský plán (1)
11. Odpoveď z víchrice Boží podnikateľský plán (2)
12. Jóbov Vykupiteľ Prebudené srdce (1)
13. Jóbov charakter Prebudené srdce (2)
14. Niektoré naučenia z knihy Jób Hľadanie zmyslu života

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2016


Úloha cirkvi v spoločnosti
(3. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Obnova všetkých vecí Vylúčený kňaz sa nevzdáva (1)
2. Obnova múdrej vlády Vylúčený kňaz sa nevzdáva (2)
3. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (1) Vylúčený kňaz sa nevzdáva (3)
4. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (2) Baxterovo štúdium Biblie
5. Ježišov vplyv na spoločnosť Neviditeľný spoločník
6. Ježiš sa stretáva s ľuďmi Straty a nálezy (1)
7. Ježiš a dobro ľudí Straty a nálezy (2)
8. Ježiš prejavoval súcit „Nezabudni na svoju vieru“ (1)
9. Ježiš napĺňal potreby ľudí „Nezabudni na svoju vieru“ (2)
10. Ježiš si získal dôveru ľudí Starať sa o potreby ľudí
11. Ježiš vyzýva: Nasledujte ma Premenené srdce (1)
12. Služba v mestách na konci časov Premenené srdce (2)
13. Ako máme čakať? Premenené srdce (3)

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2016


Evanjelium podľa Matúša
(2. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Syn Dávidov Zub (1)
2. Začiatok služby Zub (2)
3. Kázanie na vrchu Úžasné dielo (1)
4. „Vstaň a choď“ – uzdravenie tela aj ducha Úžasné dielo (2)
5. Viditeľná a neviditeľná vojna Úžasné dielo (3)
6. Odpočinok v Kristovi Neodkladaj!
7. Pán Židov a pohanov Most, ktorý postavil Boh (1)
8. Peter a Skala Most, ktorý postavil Boh (2)
9. Modly nášho uvažovania Idem domov (1)
10. Ježiš v Jeruzaleme Idem domov (2)
11. Udalosti posledných dní Vyskúšaj Ježiša (1)
12. Ježišove posledné dni Vyskúšaj Ježiša (2)
13. Ukrižovanie a vzkriesenie Vyskúšaj Ježiša (3)

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2016


Vzbura a vykúpenie
(1. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Kríza v nebesiach Anjeli na Amazonke
2. Kríza v záhrade Eden Sen sa stáva skutočnosťou (1)
3. Vzbura a patriarchovia Sen sa stáva skutočnosťou (2)
4. Sudcovia: konflikt a kríza Sen sa stáva skutočnosťou (3)
5. Pokračovanie sporu Objaviť skutočné zlato (1)
6. Víťazstvo na púšti Objaviť skutočné zlato (2)
7. Ježišovo učenie a veľký spor Veľký spor vekov v dome drogového dílera
8. Priatelia v boji Posledná príležitosť (1)
9. Veľký spor a prvotná cirkev Posledná príležitosť (2)
10. Apoštol Pavol a veľký spor Posledná príležitosť (3)
11. Apoštol Peter a veľký spor Od nedodržaných sľubov k novému životu (1)
12. Zápasiaca cirkev Od nedodržaných sľubov k novému životu (2)
13. Vykúpenie Nie si anjel?
Stránka 2 z 612345...Posledná »