Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2010

Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ako čítať biblické príbehy Samaritán na mori
2. Káleb – život v očakávaní Malá láskavosť
3. Anna – kto vlastne som? Dlhé hľadanie nádeje
4. Jonatán – skromný hrdina Zachraňujúca milosť (1)
5. Abigajil – ako sa nestať obeťou okolností Zachraňujúca milosť (2)
6. Uriáš – viera cudzinca Nový život
7. Ebjatár – kňaz Útek od diabla
8. Joáb – slaboch pri moci Povolaný
9. Ricpa – vplyv vernosti Boh na bojovom poli
10. Boží muž – poslušnosť nie je len jedna z možností Beznádejný prípad (1)
11. Vdova zo Sarepty – krok viery Beznádejný prípad (2)
12. Géchazi – nevyužitá životná šanca Neočakávaný vianočný dar
13. Báruch – píše, aj keď sa mu pod nohami rúca svet Pozvanie

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2010

Vykúpenie v Liste Rimanom
(3. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Pavol a Rím Poznávanie Boha
2. Židia a pohania Adventisti sa spojili s MOB
3. Všetci zhrešili Jean Claude prežíva veľkú zmenu
4. Ospravedlnenie z viery Misia Ryaniných narodenín
5. Ospravedlnenie a zákon Milovať pravdu
6. Evanjelium zblízka Premožený láskou
7. Víťazstvo nad hriechom Objav predavačov hrncov
8. Zákon a ľudská slabosť Nový život, nová nádej
9. Sloboda v Kristovi Hľadanie (1)
10. Záchrana pre všetkých Hľadanie (2)
11. Vyvolení z milosti Boží hlas
12. Láska a zákon Obrátení nadšenci
13. Všetko ostatné je len komentár Zjednotený s Kristom

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2010

Zdravie a uzdravenie
(2. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Chváľte Boha, darcu každého požehnania! Evanjelium v ambulancii prvej pomoci
2. Dôsledky našich rozhodnutí Viera na veľkú vzdialenosť
3. Duchovná a telesná kondícia Hrdinovia modlitby
4. Voda života Stratená krava
5. Životné prostredie Nemôžem nehovoriť
6. Viera, dôvera a zdravie Tisíc možností
7. Dôležitosť odpočinku Nový Život v Kristovi
8. Ovzdušie plné chvál Želanie môjho brata
9. Striedmosť Iná sila
10. Čestnosť – bezúhonnosť a posvätenie Poklad na uliciach
11. Optimizmus – šťastie a liek Priveď ma k pravde
12. Strava v Biblii Malá škola
13. Sociálna podpora – puto, ktoré nás spája Sadenie semienok

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2010

Ovocie Ducha
(1. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. „Po ich ovocí…“ Wyanova lekcia viery
2. Ovocie Ducha je láska Zlomiť putá
3. Ovocie Ducha je radosť Hľadanie pravdy
4. Ovocie Ducha je pokoj Boží človek
5. Ovocie Ducha je trpezlivosť Modlite sa za mňa
6. Ovocie Ducha je láskavosť Neviditeľný Strážca
7. Ovocie Ducha je dobrota Tragédia sa zmenila na radosť
8. Ovocie Ducha je vernosť Boh pripravil cestu
9. Ovocie Ducha je miernosť Boh má tisíc spôsobov
10. Ovocie Ducha je sebaovládanie Modlitby môjho brata
11. Ovocie Ducha je spravodlivosť Detská pieseň
12. Ovocie Ducha je pravda V ťažkých časoch (1.)
13. Ovocie Ducha – podstata kresťanského charakteru V ťažkých časoch (2.)

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2009

Národ v pohybe kniha čísel
(4. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Nový začiatok Horlivý študent
2. Príprava ľudu Božích tisíc ciest
3. Bohoslužba, zasvätenie
a oddelenie pre službu
Matkine mocné modlitby
4. Trúby, krv, oblak a oheň Doháňam stratený čas
5. Od reptania k odpadnutiu Skôr ako som ho spoznal
6. Plány do budúcnosti Frančeskina zvláštna služba
7. Ťažký zápas
8. Kňazi a Leviti Mimoriadne požehnanie (1)
9. Hriech Mojžiša a Árona Mimoriadne požehnanie (2)
10. „Bláznovstvo proroka“ Zvláštny dar pre Ježiša
11. Nemravnosť na hraniciach Kanaánu Problémy v dedine
12. Výstraha pre druhú generáciu Božie poverenie
13. Útočiskové mestá Dar

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2009

Milovaný a milujúci Jánove epištoly
(3. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Ježiš a Jánove listy Boh lásky (1. časť)
2. Osobná skúsenosť
so „Slovom života“
Boh lásky (2. časť)
3. Chodiť vo svetle
= odvrátiť sa od hriechu
Lepší zajtrajšok
4. Chodiť vo svetle
= zachovávať jeho prikázania
Okamžitá odpoveď na modlitbu
5. Chodiť vo svetle
= zrieknuť sa sveta
6. Chodiť vo svetle
= odmietnuť „antikristov“
7. Žiť ako Božie deti
8. Láska medzi bratmi a sestrami
9. Viera v Božieho Syna
10. Dôvera
11. Dôležité témy v 1. Jánovom liste
12. Jánov list vyvolenej panej
13. Zápas o moc

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2009

Život kresťana Vodu káže, vodu pije
(2. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Láska Posadnutý muž vo zbore
2. Viera Miesto nazvané domov
3. Nádej Nájdenie Spasiteľa
4. Život Doháňanie strateného času
5. Zjavenie Boží tvrdohlavý bojovník
6. Hriech Služba na brehu rieky
7. Milosť Oohina horlivá viera
8. Odpočinok Prepadnutie, ktoré zachránilo život
9. Nebo Zbor z druhej ruky
10. Učeníctvo Nádoba zostala plná
11. Správcovstvo Z obchodníka pastierom
12. Spoločenstvo Napredujúci kresťanskí vojaci
13. Misia Odhodlaný slúžiť

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2009

Prorocký dar v Písme a adventistických dejinách
(1. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Ako nebo komunikuje s človekom Cudzinka v autobuse
2. Prorocký dar Dodržiavanie soboty
3. Duchovné dary a proroctvo Nemám strach
4. Dar proroctva a cirkev ostatkov Milujem kázanie!
5. Inšpirácia prorokov Zachránená vodným melónom
6. Overovanie pravosti prorokov Okúzlená Bohom
7. Dielo prorokov Modlitby Wendy
8. Autorita prorokov Muž s čiernou knihou
9. Čestnosť pri používaní prorockého daru Zachránená, uzdravená a radostná
10. Posolstvo prorokov Špehovanie
11. Výklad prorockých spisov Aminin zakázaný Boh
12. Požehnanie prorockého daru Nárek v noci
13. Dôvera v prorocký dar Opilec a krajčír

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2008

Zmierenie a kríž (4. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Boží charakter – základ zmierenia Anjeli zatvorili ich oči
2. Vesmírna kríza – narušenie Bohom vytvoreného poriadku „Boh bol môj dáždnik“
3. Pád do hriechu „Slobodný za mrežami“
4. Zmierenie a Božia iniciatíva Škola ma priviedla k Bohu
5. Boh oznamuje zmierenie Jasné svetlo
6. Zmierenie v symboloch (1.) Verný, nech sa deje čokoľvek
7. Zmierenie v symboloch (2.) Tvrdohlavá dcéra
8. Narodený zo ženy – zmierenie a vtelenie Neochotný študent
9. Metafory spasenia Víťazstvo nad podvodníkom
10. Zmierenie na kríži Chyba tlače v reklame doviedla dvojicu do zboru
11. Požehnanie Kristovej zmierujúcej obete Kvety kvitnú na púšti
12. Spojení v Kristovi Sila odpustenia
13. Zmierenie a súlad vo vesmíre Ľsťou k pravde

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2008

Poslovia nádeje (3. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Apoštol Pavol – pre dobu, ako je táto Schované peniaze
2. Pavol káže svetu – „pre všetkých všetkým“ Ježišov pomocník
3. Ján Krstiteľ – príprava cesty Ježišovi Oslobodený od diabolských pút
4. Boží Syn medzi nami Po ordinačných hodinách
5. Ježiš a jeho učeníci Domovy nádeje (1.)
6. Súcitný Spasiteľ Domovy nádeje (2.)
7. Apoštol Ján Polnočné volanie v Malawi
8. Apoštol Peter – od nerozumnosti k viere Nenávisť Boha sa stala láskou k Bohu
9. Apoštol Peter – stĺp misie Boh ma uzdravil
10. Ženy a misia Zelené rúcho
11. Daniel a jeho priatelia – misia v pohanskej krajine Terorista stretáva Spasiteľa
12. Filip – dar služby Salwino požehnanie
13. Prorok Izaiáš – „tu som, pošli mňa“ Nový smer
Stránka 5 z 6« Prvá...23456