Ezdráš a Nehemiáš
(4. štvrťrok 2019, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
  Úvod k Ezdrášovi a Nehemiášovi   doplnky
1. Ezdráš: jeho doba a poslanie otázky doplnky
2. Nehemiáš: jeho doba a poslanie otázky doplnky
3. Božie povolanie: jeho zmysel a načasovanie. otázky doplnky
4. Zoči-voči nepriateľstvu a odporu otázky doplnky
5. Nespravodlivosť pod maskou zbožnosti. otázky doplnky
6. Božie slovo, slzy a radosť otázky doplnky
7. Náš odpúšťajúci Boh otázky doplnky
8. Boh zmluvy otázky doplnky
9. Zoznamy a rodokmene: povzbudenie v neľahkých časoch otázky doplnky
10. Uctievanie Hospodina otázky doplnky
11. Odpadnutie a nové oživenie otázky doplnky
12. Zlé rozhodnutia – a čo ďalej? otázky
13. Vodcovia v Izraeli otázky

Únijné Oddelenie sobotnej školy Vám ponúka knihu autora biblických úloh 4Q 2019, Jiřího Moskalu – Príbehy Božej milosti – Evanjelium podľa Ezdráša a Nehemiáša. Knihu si môžete objednať vo Vydavateľstve Advent-Orion, Vrútky a aj prostredníctvom svojich traktátnikov za cenu iba 5,- €.


»ŠKOLENIE UČITEĽOV 2013 (BB) – 4 CIELE SŠ« (1,16MB)

Archív materiálov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Materiály pre učiteľov – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.

Ďalšie pomocné materiály (formát DOC)

Ako používať učiteľské lekcie

Veríme, že s pomocou týchto učiteľských materiálov sa vám bude dariť motivovať účastníkov sobotnej školy nielen k lepšiemu skúmaniu Biblie, ale aj k aplikovaniu jej posolstva do života a k praktickým rozhodnutiam, ktoré budú odpoveďou na Boží hlas. Každá učiteľská lekcia nás vždy prevedie procesom, ktorý je založený na tzv. „prirodzenom učebnom cykle“:

  1. Prečo by som mal túto lekciu vôbec študovať? (Motivácia)
  2. Čo by som sa mal naučiť z Božieho slova? (Štúdium)
  3. Ako mám to, čo som sa dozvedel, aplikovať do svojho života? (Aplikácia)
  4. Čo konkrétne s Božou pomocou urobím v ďalších dňoch ako odpoveď na preštudovanú tému (Rozhodnutie)

Pozrime sa bližšie na štyri kroky „prirodzeného učebného cyklu“ na návrhy, ako ich ako učitelia môžeme využiť:

1. KROK – MOTIVÁCIA: Zmyslom tohto kroku je nájsť spojenie medzi každodenným životom a skúsenosťou študenta na strane jednej a kľúčovou myšlienkou lekcie na strane druhej, ktoré ukáže, prečo je táto téma pre jeho život relevantná a prečo by sa ňou vôbec mal zaoberať: Snažte sa pomôcť nájsť študentom odpoveď na základnú prirodzenú otázku: „Prečo by som mal túto lekciu vôbec študovať?“

2. KROK – ŠTÚDIUM: Tento krok oboznamuje študentov s biblickými informáciami, ktoré potrebuje poznať, aby pochopil ústredné myšlienky lekcie. (Tieto informácie zahŕňajú fakty ohľadom osôb, prostredia, kultúry, histórie, zápletiek, konfliktov, napätia v študovaných biblických textoch.) Pomôžte študentom nájsť odpoveď na otázku: „Čo by sme sa mali naučiť z Božieho slova?“

3. KROK – APLIKÁCIA: Ukazuje študentom, v čom môžu informácie získané v druhom kroku obohatiť a ovplyvniť ich život. Tento krok je kľúčový, samotná informácia totiž nikomu nepomôže v duchovnom raste. Hľadajte spoločne odpoveď na otázku: „Ako mám to, čo som sa dozvedel, aplikovať do svojho života?“

4. KROK – ROZHODNUTIE: Povzbuďte nakoniec študentov, aby Božie slovo len pasívne nepočúvali, ale aby podľa neho aj konali (Jk 1,22). Pozvite ich, aby vo svojom živote konkrétne reagovali na to, čo študovali. Tento krok ponúka jednotlivcom i skupinám príležitosť na kreatívne vyjadrenie seba samého a hľadanie nových možností. Všetky takéto aktivity by mali študentom pomôcť odpovedať na otázku: „Čo konkrétne s Božou pomocou urobím v ďalších dňoch ako odpoveď na preštudovanú tému?“

Keď učiteľ využije materiály zo všetkých štyroch častí, osloví a zapojí pravdepodobne všetkých členov svojej triedy: tých, ktorí by radi hovorili o živote a skúsenostiach, tých, ktorí chcú mať informácie o študovanom biblickom texte, aj tých, ktorí chcú vedieť ako to všetko zaradiť do reálneho každodenného života; praktických ľudí, aj tých ktorí chcú vedieť, že „sa niečo deje“.